Algemene voorwaarden

Met ingang van 1 /1 /2021 is het doel van de huidige algemene voorwaarden voor gebruik (bekend als “CGU”) is om een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden van de beschikbaarheid van de site en diensten door hypertalented.com en om de voorwaarden van toegang en gebruik van de diensten door de “Gebruiker” te definiëren.

Artikel 1: Juridische vermeldingen

De redactie en de leiding van de publicatie van https://hypertalented.nl zijn in handen van Karel-Oscar van Hengel, wonende te 64-66, rue des Archives, 75003, Parijs, Frankrijk.

E-mail adres ko@hypertalented.com.

De host van de website https://hypertalented.nl is Bullhorn Nederland, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te K.P. van der Mandelelaan 68-70 3062 MB Rotterdam, Nederland, met telefoonnummer: +31 10 41 33 906.

Artikel 2: Toegang het terrein

De site https://hypertalented.nl biedt de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

De website biedt de volgende diensten aan :

– matching candidates to jobs

De site is vanaf elke locatie gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.

Artikel 3: Verzameling van gegevens

De site is vrijgesteld van aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) voor zover hij geen gegevens over Gebruikers verzamelt.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

De merken, logo’s, tekens alsook de volledige inhoud van de site (teksten, beelden, geluid…) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De gebruiker moet vooraf toestemming vragen aan de site voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhouden. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt persoonlijke context te gebruiken; elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is strikt verboden.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Overeenkomstig artikel L122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt eraan herinnerd dat de gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of openbaar maakt, de auteur en de bron moet vermelden.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

De bronnen van de op de site https://hypertalented.nl verspreide informatie worden geacht betrouwbaar te zijn, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van gebreken, fouten of omissies.

De verstrekte informatie is louter informatief en van algemene aard en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige bijwerkingen kan de site https://hypertalented.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die zich na publicatie voordoen. Evenmin kan de site verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.

De site https://hypertalented.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of enig ander computermaterieel van de internetgebruiker kunnen infecteren, ten gevolge van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site.

De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht of van een niet te voorzien en onoverkomelijk feit van een derde.

Artikel 6: Hyperlinks

Er kunnen hypertekst links op de site staan. De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij door op deze links te klikken de website https://hypertalented.nl verlaat. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina’s waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Artikel 7: Cookies

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site https://hypertalented.nl. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke identificatiecode, willekeurig gegenereerd en dus anoniem. Sommige cookies verstrijken aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven bestaan.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de website https://hypertalented.nl te verbeteren.

Door de site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker deze.

De Gebruiker moet echter zijn toestemming geven voor het gebruik van bepaalde cookies.

Bij gebrek aan aanvaarding wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat bepaalde functies of pagina’s kunnen worden geweigerd.

De Gebruiker kan deze cookies deactiveren door gebruik te maken van de parameters in zijn browser.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. Bij gebreke van een minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen zullen uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn om ervan kennis te nemen.

Voor vragen met betrekking tot de toepassing van deze AV kunt u contact opnemen met de uitgever via de in artikel 1 vermelde contactgegevens.